OBECNÉ INFORMACE

Velikost školy

 • Úplná základní devítiletá škola.
 • Součástí školní budovy je mateřská škola, družina, jídelna a tělocvična.
 • Školu navštěvuje 150 žáků (kapacita školy 178 žáků).
 • Ve třídách je malý počet žáků (od 11 do 27 žáků), ročníky nejsou spojeny
 • V nejpočetnější třídě jsou žáci v matematice a v cizích jazycích kvůli zajištění kvality výuky rozděleni na dvě skupiny
 • Spádová škola pro obce Vlčková a Držková, školu navštěvují žáci i z jiných obcí a měst (Lukov, Zlín).
 • Povinnou školní docházku si ve škole plní i děti pobývající v zahraničí (Itálie, Norsko).

 

Poloha školy

 • Rodinné prostředí malé vesnické školy, která se nachází v klidné části obce, v bezpečném prostředí mimo 
 • Je obklopena travnatým prostranstvím, nachází se zde travnaté fotbalové hřiště, dětské hřiště s přídodními hracími prvky, v blízkosti se nachází lesy, louky, Naučná stezka Kašava.
 • Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám (velké přestávky, družina, klub, zájmové kroužky,...).

 

 

Dopravní dostupnost

 • Místní žáci dochází do školy převážně pěšky.
 • Z okolních obcí a měst žáci dojíždějí autobusem, autobusová zastávka se nachází ve středu obce 300 m od školy.
 • Vyučování je přizpůsobeno potřebám dojíždějících žáků.
 • Více o dopravní dostupnosti školy.

 

Zřizovatel školy

 • Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Kašava je Obec Kašava.
 • Starosta obce: Josef Jarcovják, telefon: 731 440 490, e-mail: starosta@kasava.cz
 • Webové stránky Obce Kašava: http://www.kasava.cz/

 


 

VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program

 • Školní vzdělávací program Škola pro všechny ve své činnosti usiluje o výchovu, komplexní vzdělávání a přípravu žáků pro další studium a profesní uplatnění.
 • Škola má všeobecné zaměření, upřednostňujeme celkový rozvoj žákovy osobnosti ve všech oblastech.
 • Žáky vedeme k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti.

 

Učební plán

 • Výuka anglického jazyka už od 1. ročníku, na II. stupni je výuka posílena o konverzaci v anglickém jazyce. Na škole působí rodilý mluvčí v angličtině.
 • Německý jazyk je vyučován od 7. ročníku.
 • Posílena je i výuka českého jazyka a matematiky.
 • Výpočetní technika je vyučována ve 4., 5., 6. a 9. ročníku.
 • Plavecká výuka probíhá v 1. a 2. ročníku pod odborným dohledem učitelů Plavecké školy Zlín.
 • Žáci prvního i druhého stupně mají možnost se účastnit lyžařského výcvikového kurzu pod vedením zkušených lyžařských instruktorů.
 • Žáci 3. – 5. ročníku dojíždí na kurz dopravní výchovy na dopravní hřiště v Malenovicích.
 • Pěstitelské práce jsou vyučovány také na školní zahradě, kde jsou žáci vedeni k pěstování zeleniny a ovoce, k ošetřování ovocných stromů a k péči o zeleň a pořádek ve školním areálu.

 

Výuka

 • Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům.
 • Aktuální reportáže z výuky naleznete v příspěvcích v rubrice Aktuality.
 • Vyučující k žákům přistupují individuálně, používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.
 • Vyučující při vzdělávání využívají informační a komunikační technologie, jako jsou např. interaktivní tabule, dataprojektory, počítače, iPady, mobilní telefony.
 • Zajišťujeme individuální péče jak o žáky s poruchami učení, tak o žáky nadané.
 • Nadaní žáci rozvíjí svůj talent ve vědomostních a sportovních soutěžích či v zájmovém vzdělávání.
 • Všechny třídy v průběhu roku navštíví divadelní představení v Městském divadle Zlín a výchovný koncert Zlínské filharmonie Bohuslava Martinů.
 • Žáci mají možnost se vyjadřovat k chodu školy prostřednictvím zástupců v Žákovském parlamentu.

 


 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

 • Ve škole se nachází 11 učeben.
 • Čtyři učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v pěti učebnách se nachází dataprojektor.
 • Prostory školy jsou pokryty veřejnou wi-fi sítí, internetové připojení slouží žákům a vyučujícím k výuce (vyhledávání a zpracování informací, výukové weby a aplikace,...).
 • Počítačová učebna je vybavena 25 moderními počítači.
 • Škola disponuje novou moderní učebnou fyziky a chemie vybudovanou v roce 2015.
 • K dispozici je také školní knihovna, dílny, školní zahrada.
 • Nově zrekonstruované chodby nabízí žákům možnost odpočinout si v pohodlných sedačkách či aktivně se odreagovat při hře stolního fotbálku a ping-pongu.
 • Školní aula slouží ke společnému setkávání při různých příležitostech nebo k pořádání kulturních akcí.
 • Velká tělocvična je s hlavní budovou propojena podzemním krčkem, součástí jsou 4 šatny se sociálním zařízením.

 


 

SOUČÁSTI ŠKOLY

Školní družina

 • Družina je pro přihlášené žáky 1. – 5. ročníku otevřena v pracovní dny od 11 do 16 hodin.
 • Žáci se účastní akcí konaných základní školou, v průběhu ŠD navštěvují hudební a výtvarné obory ZUŠ Morava.
 • Dále se účastní zájmových kroužků Komunitní školy KašavaRoyal Rangers, Orel Kašava a dalších organizací.
 • Více o školní družině

 

Školní klub

 • Klub poskytuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 2. stupně.
 • Klub využívají hlavně ti žáci, kteří čekají po skončení vyučování na pravidelný kroužek, na autobus, nebo zde tráví volnou hodinu před odpoledním vyučováním.
 • Činnost školního klubu probíhá jak v kroužcích, které školní klub nabízí, tak také volným programem. Veškerá činnost je založena na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáka.

Školní jídelna

 • Školní jídelna vaří obědy pro děti, žáky, zaměstnance i veřejnost.
 • Pro děti z MŠ připravuje navíc přesnídávky a svačiny.
 • Více o školní jídelně

 

Mateřská škola

 • Mateřskou školu navštěvují děti ve věku od 3 do 7 let.
 • Provozní doba školky je od 6:30 do 16:00 hodin.
 • Je umístěna ve stejné budově spolu se základní školou a školní jídelnou.
 • Výuka probíhá ve dvou třídách podle školního vzdělávacího plánu Život na vesnici.
 • Naší snahou je vytvářet každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, učení a komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.
 • Předškolní děti mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny.
 • Dětem, které mají problémy se správnou výslovností, je zajištěna odborná logopedická péče, každoročně mají možnost se zúčastnit plaveckého výcviku, lyžařského kurzu, navštěvují solnou jeskyni, jsou vedeny k péči o chrup, navštěvují výuku hry na flétnu.
 • V rámci projektu „Do školy se nebojíme se předškoláci aktivně účastní výuky dětí v 1. třídě ZŠ a jejich rodiče jsou podrobně informováni o činnosti školy na informativních schůzkách.
 • Více o mateřské škole

 

Komunitní škola Kašava

 • Komunitní škola Kašava je občanské sdružení, které nabízí zájmové vzdělávání nejenom pro děti, ale i dospělé.
 • Děti mají možnost svůj talent rozvíjet v široké nabídce pravidelných zájmových kroužků, jako např. počítačový, přírodovědný, šachový, dramatický, fotbalový, sportovní, badminton, mažoretky.
 • Další kroužky probíhají pod vedením jiných organizací, např. rybářský, zumba a tanec, florbalový.
 • Další aktivitou pro děti je také organizace dětského dne a prázdninového příměstského tábora.
 • Webové stránky komunitní školy: www.kskasava.cz

 

Základní umělecká škola Morava

 • Kašavská pobočka ZUŠ Morava nabízí žákům školy širokou nabídku aktivit jak v hudebním tak ve výtvarném oboru.
 • Pedagogové ZUŠ Morava vyučují v Kašavě hru na kontrabas, kytaru, cimbál, housle, violu, zobcovou flétnu, hoboj, varhany, klavír a klávesy, sólový a sborový zpěv.
 • Webové stránky ZUŠ Morava: www.zusmoravazlin.cz/

 


 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY ŠKOLY

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Rodičovské kavárničky – neformální setkání učitelů s rodiči
 • Podzimní odpoledne – odpoledne plné soutěží pro děti, pouštění draků a táborák
 • Tvořivá dopoledne s rodiči – společné tvoření na jaře a před Vánoci
 • Besídky s jarmarkem pro veřejnost – vánoční besídka a u příležitostí svátku maminek a tatínků
 • Třídní schůzky a pohovory s rodiči
 • Den otevřených dveří
 • Návštěva Městského divadla Zlín a koncertů Zlínské filharmonie BM.
 • Plavecká výuka, lyžařské kurzy.
 • Sběry druhotných surovin (papír, elektrospotřebiče, baterie, plastová víčka)
 • Pohádkový zápis do 1. třídy
 • Dětský karneval nejenom pro děti
 • Pasování prvňáčků na čtenáře
 • Čištění studánek v okolí Kašavy, údržba Naučné stezky Kašava
 • Kašavský běh – přespolní běh v přírodě v okolí školy
 • Vlastivědné výlety a exkurze
 • Sportovní soutěže a turnaje (atletika, fotbal, badminton, ringo, stolní tenis, vybíjená, sálová kopaná, stolní fotbal, florbal,…)
 • Vědomostní soutěže a olympiády (český jazyk, matematika, zdravověda, ekologie, angličtina, dopravní, dějepisná, výtvarná, divadelní,…)
 • Projektové dny zaměřené na ekologické aktivity a významné událsi z historie obce a republiky.
 • Stmelovací akce pro žáky 6. ročníku
 • Preventivní akce (policie, hasiči, šikana, nebezpečí internetu, vztahy v třídním kolektivu,…)
 • Slavnostní ukončení školního roku
 • Naše škola vlastní titul Rodiče vítániAktivní škola, Zdravá školní jídelna a Škola pro demokracii.

 


SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

 • Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání průběžně prostřednictvím školního informačního systému EduPage
 • Na třídních schůzkách se řeší především společné školní a třídní záležitosti a v době konzultačních hodin jsou učitelé k dispozici řešit záležitosti žáků s rodiči individuálně. Společné třídní schůzky probíhají začátem školního roku.
 • Konzultace probíhají ve třech, tj. žák - rodič - učitel. Konzultace škola organizuje 2x ročně, a to v měsíci listopad a duben. Na konzultace se mohou rodiče rezervovat na konkrétní čas prostřednictvím školního informačního systému EduPage.
 • Rodiče mají možnost navštívit školní vyučování kdykoli po předběžné domluvě s vyučujícím.
 • Při škole funguje Sdružení rodičů a přátel školy, které pro děti i jejich rodiče organizuje nejrůznější akce (Rodičovský ples, Podzimní odpoledne, Mikulášské dopoledne, Dětský karneval,…). Rovněž finančně podporuje činnost školy (odměny pro žáky, učebnice, učební pomůcky, sportovní a odpočinkové vybavení,…).
 • Při vzdělávání a výchově úzce spolupracujeme s pracovníky z Pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně, a to formou vyšetření žáků či odborných přednášek pro rodiče na témata výchovy a vzdělávání.
 • Zlínské sdružení Unie Kompas pro naše žáky organizuje výchovné a preventivní přednášky a aktivity na téma např. šikana, návykové látky, vztahy v kolektivu, volba povolání,…

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 20. 7. 2018