Mateřská škola

 

Obecné informace

Mateřská škola sídlí v klidném prostředí valašské obce Kašava. V bezprostřední blízkosti mateřské školy se nachází rozlehlý areál školy s okrasnými dřevinami, lavičkami a herními prvky pro děti. Okolní zeleň i blízké lesy, louky a pastviny v okolí školy působí pozitivně na děti svou rozmanitostí. 

Děti i pedagogové jsou součástí komunity obce, čímž se stávají významnou složkou její stability. Svými aktivitami se podílejí na životě a rozvoji obce, v rámci vzdělávacího programu doplňují její kulturní a společenský život.

 

Navštěvujeme kulturní představení, pořádáme soutěže pro děti, vycházky do přírody, karneval pro děti MŠ i veřejnost, rozloučení předškoláků s MŠ, vánoční i Mikulášskou besídku s nadílkou. Dvakrát ročně se děti představují na besídce rodičům (vánoční vystoupení a k Svátku matek).

 

 

 

Provoz

Mateřská škola Kašava je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 hodin.

 

Kapacita

Mateřská škola má dle školského rejstříku kapacitu 60 dětí, maximální kapacita je však možná dle hygienických norem do počtu 45 dětí. Navštěvují ji děti nejenom z obce Kašava, ale je otevřena i zájemcům z okolních obcí.

                   

Vzdělávání

Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ŽIVOT NA VESNICI

Naší snahou je vytvářet každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, učení a komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Děti vedeme k sociální soudržnosti, rozvoji poznání sama sebe, vlastních potřeb, zájmů a možností,respek­tujeme však jedince, vytváříme sebedůvěru i u mladších dětí a rozvíjíme jejich sebevědomí.

Velkou pozornost věnujeme aktivitám podporující zdraví dětí: předplavecký výcvik, častý pobyt venku, ozdravné pobyty v solné jeskyni, pravidelné čištění zoubků. Vlastníme rovněž titul Zdravá mateřská škola, jejíž program děti motivuje ke zdravému životnímu stylu.

 

VÝUKA MLADŠÍCH DĚTÍ

U mladších dětí převážně vytváříme základní hygienické, společenské a pracovní návyky, adaptujeme děti na pobyt v mateřské škole a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami, říkankami rozvíjíme základní komunikační dovednosti. Zvýšenou pozornost věnujeme správné výslovnosti dětí.

Logopedická prevence je prováděna v logopedických chvilkách, které jsou zařazovány v rámci denního programu. Spolupracujeme s rodiči dětí, společně hodnotíme pokroky a dle potřeby doporučujeme děti k dalšímu vyšetření speciálním pedagogem – logopedem.

 

 

VÝUKA STARŠÍCH DĚTÍ

Starší děti cílevědomě připravujeme na vstup do školy, činnosti jsou pravidelné, všestranné. Učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, dbají na komunikační a sociální dovednosti.

Individuálně pracujeme s dětmi, které navštěvují mateřskou školu posledním rokem a připravujeme je na vstup do základní školy. Předškolní děti pravidelně navštěvují školní vyučování žáků 1. třídy v rámci projektu Do školy se nebojíme.

 

 

 

Pravidelné a nadstandardní činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 20. 7. 2018