Evropské granty

 

Škola pro život

Program: 22. výzva - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001822

Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Obdržená dotace: 801 148 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Charakteristika projektu:

V rámci projektu jsou financovány následující aktivity: 

 • Školní asistent - Personální podpora mateřské školy
 • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
 • Školní psycholog - personální podpora základní školy
 • Vzdělávání pedagogického sboru základní školy - inkluze
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - vzájemné návštěvy
 • Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem

 


 

Vzdělávání pro život

Program: 57. výzva - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0075

Realizace: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Obdržená dotace: 288 517 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Charakteristika projektu:

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Podstatou realizace bylo vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojilo 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Z průběhu realizace zpracoval každý žák žákovské portfolio, které obsahuje sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků. Podstatou realizace bylo vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu. Obsahem klíčové aktivity byla podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického jazyka, využitím blended learningového výukového systému Langmaster pro učení se učitele.

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Cílem klíčové aktivity byla podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického, využitím metody blended-learning. Výuka byla zaměřena na poslech a procvičování výslovnosti, což je nejdůležitější oblast ve výuce anglického jazyka. V početných třídách často žáci nemají možnost příliš mluvit, takto pracovali každý svým individuálním tempem, práce s počítačem byla pro ně velkou motivací.

 


 

Vzdělávání pro budoucnost

Program: 56. výzva - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0055

Realizace: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Obdržená dotace: 953 146 Kč

Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Charakteristika projektu:

Zahraniční jazykový kurz pro učitele: Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí  pro učitele anglického jazyka. Kurz byl zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí. Zpráva ze studijního pobytu čtyř učitelek ve Velké Británii

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky: Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky. Žáci absolvují jazykovou výuku a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti: Učitelé vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina.

Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě, nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

 


 

Fyzika a chemie společně

Program:  17. výzva v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů – Region Bílé Karpaty

Realizace: leden 2015 - květen 2015

Autor projektu: PhDr. Jana Langerová

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Partner: Základná škola s materskou školou Cerová (SK)

Charakteristika a aktivity projektuprojektu:

02/2015: Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Kašava

01 – 05/2015: Tvorba souboru výukových materiálů do fyziky a chemie (lektoři obou škol)

19. 5. 2015: Přírodovědná olympiáda v ZŠ a MŠ Kašava (přírodověda IV. - V. třída, fyzika VI. - IX. třída, chemie VIII. - IX. třída)

19. 5. 2015: Závěrečný workshop u příležitosti slavnostního otevření nově rekonstruované učebny fyziky a chemie pro širší veřejnost

 


 

Rodilý mluvčí do škol


 

Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji

Program: Operační program Vzděláváni pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Realizace: 10/2014 – 7/2015

Charakteristika projektu:

Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

 


 

Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Program: Operační program Vzděláváni pro konkurenceschopnost

Autor projektu: Mgr. Rostislav Šarman

Příjemce projektu: ZŠ Slušovice

Partneři v projektu: ZŠ a MŠ Kašava, ZŠ Velehrad, ZŠ Fryšták

Doba trvání projektu: 2012 – 2015

Průběh a aktivity projektu:

Dovybavení zázemí pro realizaci inovované výuky a aktivita Modernizace výukových materiálů přírodovědných a technických oborů. V rámci dovybavování proběhly stavební úpravy v učebnách přírodopisu, fyziky, chemie a pracovních činností v ZŠ Slušovice. Došlo k potřebnému zajištění pro žadatele. Dále plánujeme nákup drobného majetku pro žadatele a partnery (ZŠ Fryšták, ZŠ a MŠ Kašava, ZŠ Velehrad), které spočívaly v nákupu pracovního nářadí, digitální techniky pro výuku a nákupu pomůcek pro přírodovědné předměty.

Během roku 2013 probíhala také tvorba inovovaných výukových materiálů na všech školách pro 6 předmětů (přírodopis, přírodověda, zeměpis, chemie, fyzika a pracovní činnosti). Dané výstupy se využívají při výuce. Jedná se o materiály pro interaktivní tabuli, pracovní listy pro žáky atd. Výstupem je i e-learningová sekce, která bude postupně plněna prezentacemi a výukovým materiálem. Žáci mohou po zadání hesla načítat a následně stahovat výukové materiály. Inovace proběhne na stránkách žadatele i partnerů.

Úvodní informace k projektu modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

Projekt Modernizace výuky bude realizován od listopadu 2012 do prosince 2014. Celková výše finanční podpory činí 3 669 178 Kč. Hlavním cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických a přírodovědeckých oborů. Účelem různých aktivit bude zkvalitnit výuku šesti přírodovědných a odborných předmětů (přírodopis, přírodověda, fyzika, chemie, zeměpis a pracovní činnosti), dále rozšířit výuku o nové vyučovací metody, a to včetně e-learningových nástrojů a dalších metod.

Aby bylo cíle dosaženo, bude projekt složen z různých aktivit. V úvodu projektu budou proškoleni pedagogové těchto předmětů. Proškoleni budou pedagogové ZŠ Slušovice, i pedagogové partnerských škol. Další fází projektu bude zajištění dostatečného a kvalitního zázemí v podobě dovybavení škol výukovými pomůckami a v případě žadatele projektu také drobnými stavebními úpravami odborných učeben.
Souběžně bude také probíhat inovace výuky, která bude spočívat v tvorbě nových výukových materiálů v oblasti přírodovědných a technických předmětů. Opět se na vzniku inovativních materiálů budou podílet učitelé žadatele (ZŠ Slušovice) i partnerů (základní školy ve Fryštáku, Kašavě a Velehradě).
V průběhu školního roku 2013/2014 dojde k ověření výukových materiálů v běžné výuce, materiály budou následně dopracovány. Projekt bude i úzce provázán s praxí. Dojde k realizaci exkurzí v rámci výrobního procesu výrobních a zpracovatelských společností v regionu.
Díky spolupráci s partnery projektu budou veškeré výstupy projektu přeneseny na půdu partnerů.

 


 

Společně za historií a sportem

Program:  výzva v oblasti podpory Fondu mikroprojektů – Region Bílé Karpaty

Autor projektu: PhDr. Jana Langerová

Realiazce: prosinec 2013 – červen 2014

Aktivity projektu:

14. 1 . 2014: Historické téma v Kašavě – PaedDr. Božena Malichová

28. 1. 2014: Historické téma v Cerové – PhDr. Jana Langerová

7. 2. 2014: Badminton v Cerové – Mgr. Vladimír Drápal

20. 2. 2014: Basketbal v Kašavě – Mgr. Peter Mihály

15. –16. 5. 2014: Dvoudenní kulturně-sportovní akce obou škol v Kašavě

29. – 30. 5. 2014: Dvoudenní kulturně-sportovní akce obou škol v Cerové

30. 6. 2014: Byl vydán závěrečný almanach s dokumentovanými výstupy projektu

Almanach k projektu ke stažení ZDE.

 


 

Využívání ICT ve vzdělávání

Program: 21. výzva - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3569

Realizace: 1. 9. 2012 - 28. 2. 2015

Obdržená dotace: 927 800 Kč

Autor projektu: Mgr. Alena Patáková

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

Charakteristika projektu:

Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách. Cílem je prostřednictvím nových metod docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kašava. Zkvalitnění a zefektivněním býuky je dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Klíčové aktivity:

 • Metodický kurz pro učitele cizých jazyků (10 550 Kč)
 • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (819 738 Kč)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií (30 880 Kč)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků (35 406 Kč)
 • Prevence rizikového chování (31 040 Kč)

Výukové materiály vytvořené v rámci projektu jsou ke stažení ZDE.

 


 

Interaktivní tabule do venkovské školy Kašava

Název oprogramu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Autor projektu: Ing. Vladimír Saifr, PhDr. Jana Langerová

Realizace: 2008 - 2010

Charakteristika projektu:

Cíl: Zvýšení úrovně výuky a konkurenceschop­nosti školy – rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Instalace moderní digitální techniky ve škole: interaktivní tabule. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, realizace odborného školení pro práci s interaktivními tabulemi a schopnost vytvářet samostatně elektronické výukové materiály.

Cílová skupina projektu: Žáci školy, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci školy.

Základní aktivity projektu: Proškolení pedagogů pro práci s novými médii, vytváření elektronických výukových programů a jejich plné využívání ve výuce. Nákup a instalace interaktivních tabulí do tříd, nákup notebooků pro pedagogy.

Výstupy projektu a jejich dostupnost: Elektronické výukové materiály (CD, DVD, také v tištěné podobě, příp. příručky a brožury), nainstalovaná digitální technika ve škole – interaktivní tabule a podpůrná média a následný rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Výukové materiály z projektu „Interaktivní tabule do venkovské školy Kašava“ jsou dostupné na interaktivním portálu www.veskole.cz

Průběh projektu:

 • v prosinci 2008 byly do školy nainstalovány dvě interaktivní tabule.
 • v únoru 2009 byly do školy pro pedagogy v rámci projektu zakoupeny notebooky, pro aktuální tvorbu vlastních výukových materiálů.
 • v březnu a dubnu 2009 proběhly na odborných pracovištích ve škole pod vedením zkušených školitelů a odborníků odborné semináře pro pedagogy s tématikou: technologie interaktivní tabule, využití interaktivních tabulí při výuce, využívání dostupných materiálů s interaktivními projekty a materiály, vytváření vlastních výukových interaktivních materiálů
 • od jarních měsíců 2009 začalo postupné zakomponování interaktivní techniky a interaktivity do výukyna obou stupních ZŠ
 • v květnu 2009 zpracovatelé výukových materiálů vypracovali první dílčí projekty
 • na podzim 2009 se ve škole uskutečnila druhá řada školení pro práci s interaktivní tabulí a programem Smartborad Notebook
 • do konce roku 2009 byla vypracována téměř polovina dílčích projektů zpracovateli výukových materiálů
 • v jarních měsících 2010 bylo již možné sledovat pozitivní dopad projektu na cílovou skupinu – žáky školy . Dílčí projekty s interaktivní výukou pedagogové zakomponovali do svých tématických plánů a pravidelně je využívají při výuce na I. a II. stupni.
 • v dubnu 2010 se uskutečnil workshop pro okolní školy, kde byl představen celý projekt a zájemci z řad pedagogů měli možnost se blíže seznámit s fenoménem interaktivity.
 • v průběhu druhého pololetí školního roku 2009/2010 dokončili zpracovatelé výukových materiálů většinu svých dílčích projektů. Postupně byly naplněny Monitorovací indikátory, které byly pro uznatelnost celého projektu nejdůležitější. Poslední následné práce byly vypracovány v měsíci září 2010 a hodnotitelé je vyhodnotili v říjnu 2010. Tím byly výstupy projektu završeny.

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 20. 7. 2018