• Dotace a granty

     • Evropské granty

     • Škola pro život III.

     • Program: 80. výzva - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

      Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019220

      Realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

      Obdržená dotace: 706 099 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Tomáš Juříček

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      V rámci projektu jsou financovány následující aktivity: 

      • Projektové dny ve škole

      • Školní speciální pedagog - personální podpora základní a mateřské školy 

     • Dětský klub II.

     • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF

      Příjemce: Komunitní škola Kašava, z.s.

      Partner: Základní škola a Mateřská škola Kašava, Základní škola a Mateřská škola Veselá

      Název programu: Operační program Zaměstnanost

      Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016353

      Období realizace: 1. 12. 2020 - 30. 11. 2022

      Dotace: 2 164 761,20 Kč

      Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová

      Cílem projektu je napomoci rodičům dětí 1. stupně ZŠ v obci Kašava, Veselá a jejich okolí ke sladění pracovního rytmu s péčí o děti, ulehčit jim starost o péči dětí v době mimo školní vyučování, zlepšit jejich postavení na trhu práce, které je navíc ztíženo charakterem venkovského regionu s komplikovanou dopravní obslužností. 

      Aktivity: zřízení dětského klubu, realizace příměstských táborů

       

     • Škola pro život II.

     • Program: 63. výzva - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

      Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011049

      Realizace: 1. 11. 2018 - 31. 10. 2020

      Obdržená dotace: 1 584 536 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      V rámci projektu jsou financovány následující aktivity: 

      • Školní asistent - personální podpora mateřské školy

      • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol

      • Projektové dny ve škole

      • Školní speciální pedagog - personální podpora 

      • Vzdělávání pedagogického sboru 

      • Klub pro účastníky školní družiny a školního klubu

       

     • Dětský klub v Kašavě

     • Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF

      Příjemce: Komunitní škola Kašava, z.s.

      Partner: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace

      Název programu: Operační program Zaměstnanost

      Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007977

      Období realizace: 1. 8. 2018 - 30. 9. 2020

      Dotace: 1 344 574 Kč

      Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová, Mgr. Zdeněk Vlk

      Cílem projektu bylo napomoci rodičům dětí 1. stupně ZŠ v obci Kašava a okolí ke sladění pracovního rytmu s péčí o děti, ulehčit jim starost o péči dětí v době mimoškolního vyučování, zlepšit jejich postavení na trhu práce, které je navíc ztíženo charakterem venkovského regionu s komplikovanou dopravní obslužností, a přispět k vyšší zaměstnatelnosti v regionu. 

      Aktivity: zřízení dětského klubu, realizace příměstských táborů

       

     • Škola pro život

     • Program: 22. výzva - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

      Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001822

      Realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

      Obdržená dotace: 801 148 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      V rámci projektu jsou financovány následující aktivity: 

      • Školní asistent - Personální podpora mateřské školy

      • Prevence logopedických vad a problémů komunikačních

      • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

      • Školní psycholog - personální podpora základní školy

      • Vzdělávání pedagogického sboru základní školy - inkluze

      • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol - vzájemné návštěvy

      • Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Vzdělávání pro život

     • Program: 57. výzva - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

      Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.0075

      Realizace: 1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

      Obdržená dotace: 288 517 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Podstatou realizace bylo vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojilo 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Z průběhu realizace zpracoval každý žák žákovské portfolio, které obsahuje sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.

      Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků. Podstatou realizace bylo vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.

      Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu. Obsahem klíčové aktivity byla podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického jazyka, využitím blended learningového výukového systému Langmaster pro učení se učitele.

      Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu. Cílem klíčové aktivity byla podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického, využitím metody blended-learning. Výuka byla zaměřena na poslech a procvičování výslovnosti, což je nejdůležitější oblast ve výuce anglického jazyka. V početných třídách často žáci nemají možnost příliš mluvit, takto pracovali každý svým individuálním tempem, práce s počítačem byla pro ně velkou motivací.

       

     • Vzdělávání pro budoucnost

     • Program: 56. výzva - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

      Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.0055

      Realizace: 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

      Obdržená dotace: 953 146 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk, Mgr. Martin Vávra, Ph.D.

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Zahraniční jazykový kurz pro učitele: Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí  pro učitele anglického jazyka. Kurz byl zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí. Zpráva ze studijního pobytu čtyř učitelek ve Velké Británii

      Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky: Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky. Žáci absolvují jazykovou výuku a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.

      Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti: Učitelé vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina.

      Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě, nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

       

       

       

       

     • Fyzika a chemie společně

     • Program:  17. výzva v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů – Region Bílé Karpaty

      Realizace: leden 2015 - květen 2015

      Autor projektu: PhDr. Jana Langerová

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Partner: Základná škola s materskou školou Cerová (SK)

      Charakteristika a aktivity projektuprojektu:

      02/2015: Rekonstrukce odborné učebny fyziky a chemie v ZŠ Kašava

      01 – 05/2015: Tvorba souboru výukových materiálů do fyziky a chemie (lektoři obou škol)

      19. 5. 2015: Přírodovědná olympiáda v ZŠ a MŠ Kašava (přírodověda IV. - V. třída, fyzika VI. - IX. třída, chemie VIII. - IX. třída)

      19. 5. 2015: Závěrečný workshop u příležitosti slavnostního otevření nově rekonstruované učebny fyziky a chemie pro širší veřejnost

       

       

       

     • Rodilý mluvčí do škol

     •  

       

     • Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání 

     • Program: Operační program Vzděláváni pro konkurenceschopnost

      Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

      Realizace: 10/2014 – 7/2015

      Charakteristika projektu:

      Cílem projektu je komplexní proškolení pedagogických pracovníků ve využívání informačních a komunikačních technologií.

      Na základě realizace projektu dojde k zajištění metodické a technické pomoci pedagogům ZŠ, zlepšení dovedností pedagogů v ICT, proškolení pedagogů v nových možnostech využití ICT ve výuce a podpoří vzájemnou spolupráci a předávání dobré praxe mezi 31 zapojenými školami.

       

       

       

       

     • Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava, Velehrad

     • Program: Operační program Vzděláváni pro konkurenceschopnost

      Autor projektu: Mgr. Rostislav Šarman

      Příjemce projektu: ZŠ Slušovice

      Partneři v projektu: ZŠ a MŠ Kašava, ZŠ Velehrad, ZŠ Fryšták

      Doba trvání projektu: 2012 – 2015

      Průběh a aktivity projektu:

      Dovybavení zázemí pro realizaci inovované výuky a aktivita Modernizace výukových materiálů přírodovědných a technických oborů. V rámci dovybavování proběhly stavební úpravy v učebnách přírodopisu, fyziky, chemie a pracovních činností v ZŠ Slušovice. Došlo k potřebnému zajištění pro žadatele. Dále plánujeme nákup drobného majetku pro žadatele a partnery (ZŠ Fryšták, ZŠ a MŠ Kašava, ZŠ Velehrad), které spočívaly v nákupu pracovního nářadí, digitální techniky pro výuku a nákupu pomůcek pro přírodovědné předměty.

      Během roku 2013 probíhala také tvorba inovovaných výukových materiálů na všech školách pro 6 předmětů (přírodopis, přírodověda, zeměpis, chemie, fyzika a pracovní činnosti). Dané výstupy se využívají při výuce. Jedná se o materiály pro interaktivní tabuli, pracovní listy pro žáky atd. Výstupem je i e-learningová sekce, která bude postupně plněna prezentacemi a výukovým materiálem. Žáci mohou po zadání hesla načítat a následně stahovat výukové materiály. Inovace proběhne na stránkách žadatele i partnerů.

      Úvodní informace k projektu modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad

      Projekt Modernizace výuky bude realizován od listopadu 2012 do prosince 2014. Celková výše finanční podpory činí 3 669 178 Kč. Hlavním cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku technických a přírodovědeckých oborů. Účelem různých aktivit bude zkvalitnit výuku šesti přírodovědných a odborných předmětů (přírodopis, přírodověda, fyzika, chemie, zeměpis a pracovní činnosti), dále rozšířit výuku o nové vyučovací metody, a to včetně e-learningových nástrojů a dalších metod.

      Aby bylo cíle dosaženo, bude projekt složen z různých aktivit. V úvodu projektu budou proškoleni pedagogové těchto předmětů. Proškoleni budou pedagogové ZŠ Slušovice, i pedagogové partnerských škol. Další fází projektu bude zajištění dostatečného a kvalitního zázemí v podobě dovybavení škol výukovými pomůckami a v případě žadatele projektu také drobnými stavebními úpravami odborných učeben.
      Souběžně bude také probíhat inovace výuky, která bude spočívat v tvorbě nových výukových materiálů v oblasti přírodovědných a technických předmětů. Opět se na vzniku inovativních materiálů budou podílet učitelé žadatele (ZŠ Slušovice) i partnerů (základní školy ve Fryštáku, Kašavě a Velehradě).
      V průběhu školního roku 2013/2014 dojde k ověření výukových materiálů v běžné výuce, materiály budou následně dopracovány. Projekt bude i úzce provázán s praxí. Dojde k realizaci exkurzí v rámci výrobního procesu výrobních a zpracovatelských společností v regionu.
      Díky spolupráci s partnery projektu budou veškeré výstupy projektu přeneseny na půdu partnerů.

       

       

       

       

     • Společně za historií a sportem

     • Program:  výzva v oblasti podpory Fondu mikroprojektů – Region Bílé Karpaty

      Autor projektu: PhDr. Jana Langerová

      Realiazce: prosinec 2013 – červen 2014

      Aktivity projektu:

      14. 1 . 2014: Historické téma v Kašavě – PaedDr. Božena Malichová

      28. 1. 2014: Historické téma v Cerové – PhDr. Jana Langerová

      7. 2. 2014: Badminton v Cerové – Mgr. Vladimír Drápal

      20. 2. 2014: Basketbal v Kašavě – Mgr. Peter Mihály

      15. –16. 5. 2014: Dvoudenní kulturně-sportovní akce obou škol v Kašavě

      29. – 30. 5. 2014: Dvoudenní kulturně-sportovní akce obou škol v Cerové

      30. 6. 2014: Byl vydán závěrečný almanach s dokumentovanými výstupy projektu

      Almanach k projektu ke stažení ZDE.

       

       

       

     • Využívání ICT ve vzdělávání

     • Program: 21. výzva - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

      Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3569

      Realizace: 1. 9. 2012 - 28. 2. 2015

      Obdržená dotace: 927 800 Kč

      Autor projektu: Mgr. Alena Patáková

      Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava

      Charakteristika projektu:

      Účelem dotace je podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách. Cílem je prostřednictvím nových metod docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kašava. Zkvalitnění a zefektivněním býuky je dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

      Klíčové aktivity:

      • Metodický kurz pro učitele cizých jazyků (10 550 Kč)
      • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (819 738 Kč)
      • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií (30 880 Kč)
      • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků (35 406 Kč)
      • Prevence rizikového chování (31 040 Kč)

      Výukové materiály vytvořené v rámci projektu jsou ke stažení ZDE.

       

       

       

       

     • Interaktivní tabule do venkovské školy Kašava

     •  

      Název oprogramu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

      Autor projektu: Ing. Vladimír Saifr, PhDr. Jana Langerová

      Realizace: 2008 - 2010

      Charakteristika projektu:

      Cíl: Zvýšení úrovně výuky a konkurenceschop­nosti školy – rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Instalace moderní digitální techniky ve škole: interaktivní tabule. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, realizace odborného školení pro práci s interaktivními tabulemi a schopnost vytvářet samostatně elektronické výukové materiály.

      Cílová skupina projektu: Žáci školy, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci školy.

      Základní aktivity projektu: Proškolení pedagogů pro práci s novými médii, vytváření elektronických výukových programů a jejich plné využívání ve výuce. Nákup a instalace interaktivních tabulí do tříd, nákup notebooků pro pedagogy.

      Výstupy projektu a jejich dostupnost: Elektronické výukové materiály (CD, DVD, také v tištěné podobě, příp. příručky a brožury), nainstalovaná digitální technika ve škole – interaktivní tabule a podpůrná média a následný rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Výukové materiály z projektu „Interaktivní tabule do venkovské školy Kašava“ jsou dostupné na interaktivním portálu www.veskole.cz