• Poskytování informací

    • Poskytování informací

    • Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace zveřejňuje na základě platnosti zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující základní informace.

      

     Údaje o řediteli školy

     Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Vlk

     Jmenován do funkce dne 1. 8. 2012 na základě konkurzního řízení, podle ustanovení § 14 odst. 8 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění.

     Pravomoce ředitele školy

     Ředitel řídí školu nebo školní zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijních výsledků žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy školské radě.

     Ředitel je povinen účastnit se jednání školské rady, je-li přizván. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.

     Ředitel rozhoduje o:

     • přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
     • odkladu povinné školní docházky
     • převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
     • přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka na jinou školu, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu; povolení pokračování v základním vzdělávání
     • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
     • výši, snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb
     • o povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

     Rozhodování o výše uvedených záležitostech je výlučně v kompetenci ředitele školy.

      

     Pracovník určený k poskytování informací

     Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy

     telefon: 731 440 493

     e-mail: reditel@zsamskasava

      

     Osobní poskytování informací probíhá na žádost v době provozu školy v kanceláři ředitele školy (od 7:00 do 15:30 hodin), po předchozí telefonické domluvě.

      

     Pracovník pověřený přijímáním stížností, podnětů a oznámení

     Mgr. Zdeněk Vlk, ředitel školy

     telefon: 731 440 493

     e-mail: reditel@zsamskasava

      

     Osobní přijímání stížností, podnětů a oznámení probíhá na žádost v době provozu školy v kanceláři ředitele školy (od 7:00 do 15:30 hodin), po telefonické domluvě.

      

     Údaje o možnostech odovolání proti rozhodnutí ředitele školy

     Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství školy, která napadené rozhodnutí vydala.

     Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtou zvláštní právní předpis (zákon č. 71/1967 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.).

     Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.

     Odvolat se lze proti rozhodnutím ředitele školy ve věcech uvedených výše (viz odstavec "Ředitel rozhoduje o:").

     Odvolacím orgánem proti rozhodnutí ředitele ve věcech výše uvedených je KÚ Zlínského kraje.

      

     Postup vyřizování žádostí o poskytnutí informace - zákon č. 106/1999 Sb.

     Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti.

     Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

     Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

     • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, - rozhodne o odmítnutí žádosti.
     • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
     • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích.

     O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

     Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:

     • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
     • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
     • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma a více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

     Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

      

     Přehled nejdůležitějších předpisů

     Ředitel školy se při výkonu své působnosti řídí především:

     Zákony číslo:

     • 561/2004 Sb., školský zákon
     • 563/2004 Sb. zákon o pedagog. pracovnících

     Vyhláškami číslo:

     • 78/2005 Sb. - O některých náležitostech pl. pov. šk. docházky
     • 73/2005 Sb. - Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
     • 74/2005 Sb. - O zájmovém vzdělávání
     • 72/2005 Sb. - O poskytování poradenských služeb
     • 64/2005 Sb. - O evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
     • 48/2004 Sb. - O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky
     • 671/2004 Sb. - O přijímacím řízení ke vzdělávání na SŠ

     Nařízení vlády č. 75/2005 ze dne 26. 1. 2005 o stanovení rozsahu přímé vyučovací a výchovné činnosti pedagogických pracovníků.

     Výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy v době provozu školy.

      

     Sazebník úhrad

     Škola nebude žádat úhradu v souvislosti s poskytováním informací.

      

     Výroční zpráva

     Základní škola vždy do 1. března zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující následující údaje:

     • počet podaných žádostí o informace
     • počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
     • opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
     • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
     • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

      

     Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy jsou dokumenty volně přístupné a jsou zpřístupněny veřejnosti k nahlédnutí v ředitelně školy nebo na webových stránkách v rubrice Dokumenty ZŠ.