• Absolventské práce

    • Absolventské práce

    • Úroveň zvládnutí klíčových kompetencí ověřujeme u žáků 9. ročníku závěrečnou ročníkovou prací většího rozsahu, která se skládá z písemné práce a její prezentace.

     Žák vypracováním dokazuje především tyto schopnosti a dovednosti:

     • schopnost dlouhodobější samostatné práce,

     • schopnost vyhledávání a zpracování informací,

     • schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky,

     • schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma,

     • schopnost výtvarného a grafického zpracování tématu,

     • schopnost vyjádření v cizím jazyku,

     • schopnost zpracovat text pomocí textového programu,

     • schopnost prezentovat svou práci před veřejností.

      

     Téma práce si žák navrhne vlastní. Učitel návrh posoudí a poradí vhodné úpravy zadání. Žákem navržené téma může učitel zamítnout jako málo tvůrčí, neboť přednost má takové téma a jeho zadání, aby žáka vedlo nejen k zpracování informací, ale i k tvůrčí činnosti: návštěvě nějakého místa, jednání s lidmi, zapojení vlastní zkušenosti a záliby, pořízení vlastních fotografií, vypracování ankety, pokusu apod.

     Téma žák zpracuje v zadaných termínech. Práce je přičleněna k některému předmětu a její hodnocení se zahrnuje do hodnocení prospěchu v tomto předmětu, tj. ovlivňuje známku na vysvědčení v 2. pololetí 9. třídy.

      

     Dokumenty ke stažení:

     Absolventská práce - informace (pdf)

     Absolventská práce - požadavky (pdf)

     Titulní strana - šablony (docx)

     Prohlášení - šablona (docx)

     Hodnotící list (xlsx)