• Mateřská škola

     • Zápis dětí pro školní rok 2021/2022

     •  
      Termín zápisu

      Pro školní rok 2021/2022 probíhal zápis ve dnech 2. 5. – 16. 5. 2021.

       

      Základní informace

      Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

      Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu dle Rejstříku škol a školských zařízení a vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

      Pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání povinné.

      Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

      Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání se řídí metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022.

       

      Kritéria

      Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané žádosti do mateřské školy. 

      Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti.

      Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovrší minimálně 2 roky do 31. 8. 2021.

      V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).  

       

      Forma zápisu

      Žádost mohou zákonní zástupci v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021 doručit následujícími způsoby:

      1. Vyplněním on-line formuláře, který bude možné vyplnit na webových stránkách školy www.zsamskasava.cz v rubrice Žáci a rodiče > Rodiče > Zápis dětí do MŠ. Po vyplnění formuláře budeme zákonné zástupce kontaktovat s domluvou termínu osobní schůzky ve škole (podpis žádosti, informace k předškolnímu vzdělávání)

      2. Zaslání žádosti s potřebnými dokumenty datovou schránkou na adresu 22kmeav.

      3. Zaslání žádosti s potřebnými dokumenty e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu reditel@zsamskasava.cz.

      4. Zaslání žádosti s potřebnými dokumenty poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu).

      5. Osobním podáním žádosti ve škole – v zalepené obálce přímo do poštovní schránky školy (u vchodu do mateřské školy).

       

      Přílohy žádosti

      Kopie rodného listu dítěte.

      Potvrzení o řádném očkování dítěte praktickým dětským lékařem.

      • Formulář o řádném očkování dítěte k potvrzení lékařem: Potvrzení o očkování.

      • Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

      • Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

      • Potvrzení o očkování není potřeba dokládat u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (do 31. 8. 2021 dosáhnou věku pěti let).

       

      Ostatní informace

      Rozhodnutí o přijetí se oznámí ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů způsobem zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na úřední desce školy a na webových stránkách školy www.zsamskasava.cz, a to po dobu 15 dnů.

      Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznámí ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů způsobem doručením rozhodnutí písemně zákonným zástupcům.

      Termín zápisu a kritéria byly projednány se zřizovatelem školy dne 14. 4. 2021.

       

      Dokumenty a formuláře

      Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

      Potvrzení o očkování

      Informace pro rodiče k zápisu do mateřské školy 

       

      Kontakty

      Více informací k zápisu podá ředitel školy Mgr. Zdeněk Vlk:

      e-mail reditel@zsamskasava.cz,

      telefon: +420 731 440 493