• Mateřská škola

     • Zápis dětí pro školní rok 2023/2024

     •  
      Základní informace

      Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřské škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace, kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

      Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu dle Rejstříku škol a školských zařízení.

      Pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2023 předškolní vzdělávání povinné.

      Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. 5. 2023.

       

      Kritéria

      Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané žádosti do mateřské školy. 

       

      Jednotlivá kritéria (body), kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti.

      Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovrší minimálně 2 roky do 31. 8. 2023.

      V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).  

       

      Forma zápisu

      Žádosti o přijetí do mateřské školy při ZŠ a MŠ Kašava můžete podávat následujícími způsoby:

      A) Osobní podání žádosti ve škole

      Vyplněnou žádost osobně předejte řediteli školy dne 3. 5. 2023 v době od 8 do 16 hodin. K nahlédnutí si prosím připravte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Po předchozí telefonické domluvě (tel. 731 440 493) lze podat žádost i v jiný termín (v době od 2. 5. do 16. 5. 2023).

      B) Zaslání žádosti datovou schránkou

      Vyplněnou žádost zašlete datovou schránkou v termínu od 2. května do 16. května na adresu 22kmeav.

      V případě zápisu není nutná přítomnost dítěte. Prohlídka mateřské školy pro rodiče i děti se uskuteční v červnu, kdy se bude konat informační schůzka pro rodiče budoucích školkáčků. O termínu schůzky budete včas informování. 

       

      Potvrzení o řádném očkování dítěte

      Formulář o řádném očkování dítěte k potvrzení lékařem: Potvrzení o očkování.

      Potvrzení o očkování není potřeba dokládat u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (do 31. 8. 2023 dosáhnou věku pěti let).

       

      Ostatní informace

      Rozhodnutí o přijetí se oznámí ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů způsobem zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na úřední desce školy a na webových stránkách školy www.zsamskasava.cz, a to po dobu 15 dnů.

      Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se oznámí ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů způsobem doručením rozhodnutí písemně zákonným zástupcům.

      Termín zápisu a kritéria byly projednány se zřizovatelem školy dne 4. 4. 2023.

       

      Dokumenty a formuláře

      Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

      Potvrzení o očkování

      Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024 - Informace, kritéria 

      Zápis do mateřské školy 2023/2024 - seznam přijatých dětí

       

      Kontakty

      Více informací k zápisu podá ředitel školy Mgr. Zdeněk Vlk:

      e-mail reditel@zsamskasava.cz,

      telefon: +420 731 440 493