• Přijímací řízení na SŠ

    • Přijímací řízení na střední školy

    •  

     Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole

     Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.  V této oblasti lze očekávat změny. Sledujeme proto informace z MŠMT a průběžně je zde budeme aktualizovat. 

     Předpokládané termíny podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

     1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023
     2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 20. února 2024

     Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

     Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

     Uchazeči se speciálními vzdělávávacími potřebami (www.cermat.cz)

     Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami

      

     Průběh přijímacího řízení 

     1. Škola vytiskne každému 2 přihlášky zároveň s výpisem z vysvědčení.
     2. Pořadí škol na přihlášce - v této oblasti lze očekávat změny. Sledujeme proto informace z MŠMT a průběžně je zde budeme aktualizovat. 
     3. První řádný termín jednotné přijímací zkoušky: pátek 12. dubna 2024
      Druhý řádný termín jednotné přijímací zkoušky: pondělí 15. dubna 2024
      Náhradní termín: 29. a 30. dubna 2023
     4. Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).
     5. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát). Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímání uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

     V této oblasti lze očekávat změny. Sledujeme proto informace z MŠMT a průběžně je zde budeme aktualizovat. 

     1. Druhé kolo – neomezený počet přihlášek, nutné sledovat webové stránky škol, hledat volná místa.
     2. Zápisový lístek
      • Význam podání zápisového lístku – Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). 
     3. Vydání zápisového lístku základní školou
      • Škola vydá zápisový lístek zároveň s výpisem z vysvědčení za 1. pololetí 2023/2024 dne 31. 1. 2024. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.
     4. Termín pro podání zápisového lístku
      • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.
      • V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.
     5. Zpětvzetí zápisového lístku
      • Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud byl přijat na školu na základě odvolání.
     6. Ztráta zápisového lístku
      • Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky). 

      

     V případě nejasností kontaktujte kariérového poradce Mgr. Světlanu Divilkovou - prostřednictvím zprávy na EduPage, e-mailem divilkova.svetlana@zsamskasava.cz.