• Základní škola

     • Informace o škole

      • Velikost školy

      • Úplná základní devítiletá škola, ve které se vzdělává 182 žáků (max. kapacita 220 žáků).

       V jedné budově se nachází základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, jídelna a tělocvična.

       Ve třídách je menší počet žáků (průměrně 18 žáků ve třídě), ročníky nejsou spojeny, v početnějších třídách na druhém stupni jsou žáci v matematice, v českém jazyce a v anglickém jazyce kvůli zajištění kvality výuky rozděleni na dvě skupiny.

       Spádová škola pro obce Vlčková a Držková, školu navštěvují žáci i z jiných obcí a měst.

      • Poloha školy

      • Škola se nachází v klidné části obce ve školním přírodním areálu mimo hlavní silnici.

       Je obklopena travnatým prostranstvím, nachází se zde travnaté fotbalové hřiště, dětské hřiště s přírodními hracími prvky, v blízkosti se nachází lesy, louky, Naučná stezka Kašava.

       Přírodní okolí je za příznivého počasí využíváno k venkovní výuce a k volnočasovým aktivitám (trávení přestávek, volnočasové činnosti školní družiny, aškolního klubu a zájmových kroužků).

      • Vzdělávání

      • Školní vzdělávací program Škola pro všechny ve své činnosti usiluje o výchovu, komplexní vzdělávání a přípravu žáků pro další studium a profesní uplatnění, žáky vedeme k samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti.

       Menší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům, vyučující k žákům přistupují individuálně, používají přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení.

       Zajišťujeme individuální péče jak o žáky s poruchami učení, tak o žáky nadané, nadaní žáci rozvíjí svůj talent ve vědomostních a sportovních soutěžích či v zájmovém vzdělávání.

       Výuka anglického jazyka už od 1. ročníku, na II. stupni je výuka posílena o konverzaci v anglickém jazyce. 

       Vyučující při vzdělávání využívají informační a komunikační technologie, jako jsou např. interaktivní tabule, dataprojektory, počítače, iPady, mobilní telefony.

       Žáci mají možnost se vyjadřovat k chodu školy prostřednictvím zástupců v Žákovském parlamentu.

        

      • Vybavení

      • Ve škole se nachází 11 učeben, které jsou vybaveny projekční technikou či interaktivními tabulemi.

       Prostory školy jsou pokryty veřejnou wi-fi sítí, internetové připojení slouží žákům a vyučujícím k výuce (vyhledávání a zpracování informací, výukové weby a aplikace,...).

       K výuce jsou využívány odborné učebny: dvě počítačové učebny, učebna fyziky a chemie, přírodovědná učebna, jazyková učebna, učebna zeměpisu, multimediální učebna, matematická učebna, uřbna robotiky, školní dílny a přírodní učebna.

       Chodby nabízí žákům možnost odpočinout si v pohodlných sedačkách či aktivně se odreagovat při hře stolního fotbálku a ping-pongu.

       Školní aula slouží ke společnému setkávání při různých příležitostech nebo k pořádání kulturních akcí.

       Velká tělocvična je s hlavní budovou propojena podzemním krčkem.

        

      • Spolupráce s rodiči

      • Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání průběžně prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

       Na třídních schůzkách se řeší především společné školní a třídní záležitosti, společné třídní schůzky probíhají začátkem školního roku.

       Konzultace probíhají ve třech, tj. žák - rodič - učitel. Konzultace škola organizuje 2x ročně, a to v měsíci listopad a duben. Na konzultace se mohou rodiče rezervovat na konkrétní čas prostřednictvím školního informačního systému EduPage.

       Rodiče mají možnost navštívit školní vyučování kdykoli po předběžné domluvě s vyučujícím.

       Naše škola splňuje kritéria certifikace Rodiče vítáni - škola otevřená rodičům.