• Základní škola

     • Zápis do 1. třídy

    • Termín

     Zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 20201/2021 bude probíhat v dubnu 2021, datum bude včas zveřejněn.

      

     Forma zápisu

     Forma zápisu ještě není stanovena, vše bude záležet na vývoji pandemické situace.

      

     Obecné informace k zápisu​ pro školní rok 2021/2022

     Termín a místo zápisu

     Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

     Věk dítěte

     Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

     Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

     Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

     Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

     Práva a povinnosti rodičů

     Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

     Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

     Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

     Ve školním roce 2021/2022 bude otevřena jedna 1. třída s počtem do 24 žáků.
     V případě, že bude počet zapsaných dětí vyšší než 24 žáků, budou do první třídy  přednostně přijímány děti podle kritérií:

     1. Dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti (Kašava, Vlčková, Držková)
     2. Dítě má sourozence, který navštěvuje ZŠ a MŠ Kašava
     3. V případě shodnosti pořadí bude volba losováním

      

     Odklad povinné školní docházky

     Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (1. 4. 2021 - 30. 4. 2021) k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

     Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

     Pokud jste se rozhodli pro odklad školní docházky Vašeho dítěte nebo Vám jej navrhl pedagog v mateřské škole, včas kontaktujte pedagogicko-psychologickou poradnu nebo psychologa, abyste podklady z vyšetření obdrželi do zákonného termínu podání žádosti.

     Kontakty na pracovníky Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín:
     www.poradnazl.cz

     Kontakty na klinické logopedy ve Zlínském kraji:
     www.klinická logopedie.cz

      

    •  

     Počty přijatých žáků do 1. třídy v minulých letech

    • Školní rokPočet přijatých žádostíPřijato dětí do 1. třídy
     2020/2021
     2019/202016 žádostí15 dětí
     2018/201924 žádostí18 dětí
     2017/201822 žádostí19 dětí
     2016/201720 žádostí14 dětí
     2015/201612 žádostí11 dětí
     2014/201519 žádostí17 dětí
     2013/201413 žádostí12 dětí
     2012/201319 žádostí17 dětí