• Základní škola

     • Školská rada

     • Školská rada umožňuje rodičům žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje Zastupitelstvo obce Kašava.

       

      Členství ve školské radě

      Členové rady jsou voleni nebo jmenováni na funkční období tří let (od 4. 10. 2021 do 3. 10. 2024). Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetina je volena pedagogickými pracovníky z řad pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad. V současné době pracuje Školská rada v následujícím složení:

    • Jméno a příjmeníZástupceFunkceE-mail
     Jaroslav Holýzástupce zřizovatelečlenholyjaroslav@volny.cz
     Josef Šarmanzástupce rodičůčlen
     Mgr. Pavla Holíkovázástupce pedagogických pracovníkůpředsedkyněholikova.pavla@zsamskasava.cz
    • Kompetence školské rady

     Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a navrhuje jeho změny, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

     Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

     Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

     Projednává návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, inspekční zprávy České školní inspekce.

     Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.