• Speciální pedagog

     • Co nabízím?

     • Depistážní činnost

      • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálněpedagogické péče

       

      Diagnostická činnost

      • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb, shromažďování údajů o žákovi, analýza a vyhodnocování získaných údajů
      • stanovení problémů žáka a zajištění individuální podpory ve škole i mimo ni
      • diagnostika vztahů ve třídě, vyhodnocování údajů a provádění nebo zajištění intervence

       

      Intervenční činnost

      • provádění nebo zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem (reedukační, kompenzační a stimulační činnosti, speciálněpedagogické vzdělávací činnosti)
      • participace na vytváření individuálních vzdělávacích plánů a plánu pedagogické podpory ve spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem, ředitelem školy a zákonnými zástupci
      • průběžné vyhodnocování naplňování podpůrných opatření, případné navržení a realizace úprav
      • komunikace se zákonnými zástupci
      • konzultace s pracovníky specializovaných poradenských pracovišť a dalšími odborníky
      • práce s třídním kolektivem
      • speciálněpedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce, pedagogy

       

      PRO ŽÁKY
      • Máš problém?
      • Nerozumíš si s kolektivem?
      • Nevíš, jak se učit?
      • Neprospíváš ve škole?
      • Máš pocit, že je toho na tebe hodně?
      • Nemáš se komu svěřit?
      • Máš pocit, že tě často trápí černé myšlenky?
      • Potřebuješ probrat něco, co se těžko říká?

       


       

      PRO RODIČE
      • podpora dítěte ve škole i mimo ni
      • podpora při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
      • řešení kázeňských a výchovných problémů
      • pomoc s výukovými obtížemi
      • individuální práce s žáky

       


       

      PRO KOLEGY

      Metodická a koordinační činnost

      • speciálněpedagogické poradenství ve škole
      • spolupráce s pedagogickými pracovníky zajišťujícími poradenské služby a s vedením školy
      • metodické vedení pedagogů
      • metodické vedení asistentů pedagoga
      • participace na vytváření individuálních vzdělávacích plánů
      • spolupráce s třídními učiteli
      • dokumentace všech případů a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
      • diagnostika třídních kolektivů + provádění/zajištění intervence