Zápis do 1. třídy

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Rozhodnutí - Zápis do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

 

Termín

Čtvrtek 5. 4. 2018 od 13:00 do 17:00 hodin, dle domluvy i v jiný termín (od 1. 4. do 30. 4. 2018)

 

Forma zápisu

Pohádkový zápis - pohádkové postavičky komunikují s dětmi, společně plní úkoly. Vyučující pozorují a hodnotí činnost dítěte.

Fotogalerie ze zápisu pro školní rok 2018/2019

Fotogalerie ze zápisu pro školní rok 2017/2018

Fotogalerie ze zápisu pro školní rok 2016/2017

 

Základní informace k zápisu​

Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve dnech 1. dubna až 30. dubna 2017. Místo a dobu zápisu stanoví ředitel školy a oznámí to způsobem v místě obvyklým.

Na zápis je třeba s sebou přinést: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu, případná odborná či lékařská doporučení.

Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena jedna 1. třída s počtem do 24 žáků.
V případě, že bude počet zapsaných dětí vyšší než 24 žáků, budou se do první třídy  přednostně přijímány děti podle kritérií:

  1. Dítě má trvalé bydliště ve spádové oblasti (Kašava, Vlčková, Držková)
  2. Dítě má sourozence, který navštěvuje ZŠ a MŠ Kašava
  3. V případě shodnosti pořadí bude volba losováním
 
Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (1. 4. 2018 - 30. 4. 2018) k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud jste se rozhodli pro odklad školní docházky Vašeho dítěte nebo Vám jej navrhl pedagog u zápisu do 1. ročníku, včas kontaktujte pedagogicko-psychologickou poradnu nebo psychologa, abyste podklady z vyšetření obdrželi do zákonného termínu podání žádosti.

Kontakty na pracovníky Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín:
www.poradnazl.cz

Kontakty na klinické logopedy ve Zlínském kraji:
www.klinická logopedie.cz

 

Dokumenty ke stažení

Informační brožura pro rodiče budoucích prvňáčků

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Dotazník pro žadatele - zápisní list

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Přijďte se k nám podívat

Den otevřených dveří: 27. 2. 2018 od 7:30 do 16:30 hodin.

Ukázková hodina v 1. třídě: zrušena z důvodu nemoci třídní učitelky

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků: 27. 2. 2018 od 16:00 hodin.

Kdykoli po předchozí domluvě s vedením školy: Kontakty

 

Počty přijatých žáků do 1. třídy v minulých letech

Školní rok Podaných žádostí Přijato dětí do 1. třídy
2018/2019 24 žádostí  
2017/2018 22 žádostí 19 dětí
2016/2017 20 žádostí 14 dětí
2015/2016 12 žádostí 11 dětí
2014/2015 19 žádostí 17 dětí
2013/2014 13 žádostí 12 dětí
2012/2013 19 žádostí 17 dětí

 

Novinky

Kontakt

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace
Email školy: reditel@zsamskasava.cz
Telefon: +420 731 440 493
Adresa školy: Kašava 193,
763 19 Kašava

Pátek 22. 6. 2018