• Základní škola

     • Školní poradenské pracoviště

     • Předpokladem pro vzdělávací a výchovnou práci ve škole je příjemné klima, fungující vztahy mezi žáky a učiteli, otevřená komunikace s rodičovskou veřejností. Naplňovat tyto předpoklady usiluje systém výchovného poradenství na škole. Výchovné poradenství je na naší škole zajišťováno prostřednictvím výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, kariérového poradce a školního metodika prevence sociálně patologických jevů. Poradenstvím se také zabývají třídní učitelé, vedení školy a ostatní učitelé.

      Kdy jsou vám pracovníci k dispozici?

      • Pro žáky kdykoli v době přestávek, případně po školním vyučování dle domluvy.
      • Pro rodiče kdykoli po předchozí domluvě.

       

      Výchovný poradce

       

      Mgr. Tomáš Juříček

      e-mail: juricek.tomas@zsamskasava.cz

      telefon: +420 731 440 494

      kancelář: přízemí, vlevo

       

      PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY

      Přemýšlíš o těchto otázkách?

      • Nezvládám nároky, které na mě klade škola?
      • Zhoršil se můj školní prospěch?
      • Mám problém v komunikaci se spolužáky, s rodiči, s učitelem, s kamarády, se sourozenci popřípadě s někým jiným?
      • Mám pocit, že mi někdo ubližuje a nevím , co s tím?
      • Nevím si rady sám se sebou?
      • Něco mě tíží a potřebuji si s někým o tom popovídat?

       

      PORADENSTVÍ PRO RODIČE

      Zajišťuje poradenské služby zaměřené na:

      • chování žáků, vztahy mezi nimi, vztahy mezi žáky a učiteli
      • integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním – pomoc žákům na úrovni osobních problém
      • kontakt s odbornými poradenskými pracovišti

       

      Kariérový poradce

       

      Mgr. Vladimír Drápal

      telefon: +420 601 267 623

      e-mail: drapal.vladimir@zsamskasava.cz

      kabinet: 1. patro, vpravo

       

      PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY

      Přemýšlíš o těchto otázkách?

      • Nemám jasno ve volbě střední školy?
      • Nevíš si rady s vyplněním přihlášky na střední školu?

       

      PORADENSTVÍ PRO RODIČE

      Zajišťuje poradenské služby zaměřené na:

      • kariérové poradenství k volbě další vzdělávací cesty

       

      DŮLEŽITÉ ODKAZY

      Přijímací řízení na SŠ

      více informací naleznete ZDE

      Projekt Hledám povolání

      více informací o projektu ZDE

      Kontakty na pracovníky Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín:
      www.poradnazl.cz

      Kontakty na klinické logopedy ve Zlínském kraji:
      www.klinická logopedie.cz

       

      Školní speciální pedagog

      Mgr. Aneta Miklová

      e-mail: miklova.aneta@zsamskasava.cz

      telefon: +420 601 601 940

      kancelář: 1. patro, vlevo

       

      Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., z Koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního speciálního pedagoga.

       

      Školní speciální pedagog:

      • spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

      • podílí se na třídnických hodinách ve spolupráci s třídním učitelem

      • poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá

      • poskytuje krizovou intervenci (pomoc, podporu) dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci 

      • vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte 

      • prováděl opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole 

      • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili

      • informuje rodiče na třídních schůzkách či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech

       

      Školní metodik prevence

      Mgr. Aneta Miklová

      e-mail: miklova.aneta@zsamskasava.cz

      telefon: +420 601 601 940

      kancelář: 1. patro, vlevo

       

      Škola vytváří tzv. Minimální preventivní program sociálně patologických jevů jako základní nástroj prevence. Je to základní prvek v realizaci preventivních aktivit, a to hlavně z důvodu nárůstu různých sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u mládeže a dětí školního věku, který se stává závažným celospolečenským problémem.
      Naše děti patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit prevenci v době základní školní docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice úměrně jejich věku, naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi o těchto hovořit. Školní prevence je na naší škole zajišťována prostřednictvím školního metodika prevence sociálně patologických jevů, který při své práci velmi úzce spolupracuje s výchovným poradcem na škole, vedením školy i s třídními učiteli.