• Mateřská škola

     • Provoz mateřské školy

     • Provoz mateřské školy probíhá od 6:30 do 16:30 hodin. Provoz je zachován v době podzimních a jarních prázdnin, o hlavních prázninách je mateřská škola otevřena první dva týdny v červenci a poslední týden v srpnu.

      Při sestavování denního programu jsou respektovány vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení třídy, z evaluace a hodnocení.

    • ČasAktivity
     06:30 - 08:00scházení dětí, vítací rituály, námětové hry, pracovní a výtvarné činnosti, další didakticky, zaměřené činnosti ve formě skupinové a individualizované, individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky, logopedické chvilky, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, hudebně pohybové činnosti, hygiena
     08:00 - 08:30hygiena, snídaně
     08:30 - 09:30didakticky zaměřené řízené činnosti, komunitní kruh, hudebně pohybové hry, rozvoj sluchového, a zrakového vnímání, rozvoj orientace v čase a prostoru, rozvoj řečových dovedností, grafomotorická cvičení apod.
     09:30 - 09:40osobní hygiena, svačina
     09:40 - 11:40příprava a pobyt venku – procházky, vycházky, vzdělávací aktivity na dětském hřišti
     11:40 - 12:10osobní hygiena, oběd
     12:10 - 12:45osobní hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek, poslech pohádky, relaxační hudby
     12:45 - 14:00odpočinek, relaxace, náhradní individuální vzdělávací aktivity pro děti předškolního věku
     14:00 - 14:30osobní hygiena, svačinka
     14:30 - 16:30odpolední zájmové a vzdělávací činnosti, pobyt na dětské hřišti
    • Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

     Denní řád je dostatečně pružný, pedagogové reagují na individuální možnosti dětí – vývojové i individuální (tempo dětí, dostatek pomůcek, učební styl), na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování – jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace, plně se věnují dětem a jejich vzdělávání, využívají aktivizující a činnostní metody a motivace.