• Dotace a granty

     • MAS Vizovicko a Slušovicko

     • Přírodovědná učebna

     • Program: Integrovaný regionální operační program

      Výzva: 2. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko - IROP Vzdělávání

      Registrační číslo: 246/06_16_075/CLLD_16_02_069

      Realizace: 04/2020 - 06/2020

      Obdržená dotace: 997 528,50 Kč (celkové náklady: 1 050 030 Kč)

      Žadatel: Obec Kašava

      Cíle projektu:

      Cílem projektu byly drobné stavební úpravy a nákup vybavení do přírodovědné učebny. V rámci projektu byly pořízeny např. nové počítače, mikroskopy, videoprojektor, interaktivní tabule, model lidského těla či vestavné skříně pro uložení modelů a exponátů.

       

     • Naše škola - naše radost II

     • Nositel: MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

      Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
      Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
      Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009726
      Období realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2022
      Výše finanční podpory: 8 279 252,80,- (100% dotace)

      Aktivity projektu:

      • Řízení MAP
      • Rozvoj a aktualizace MAP – Cílem aktivity je prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán.
      • Evaluace a monitoring – Cílem aktivity je monitoring realizace projektu, naplňování cílů místního akčního plánu včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného MAP.
      • Implementace – Cílem je podpora spolupráce (škol, školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) při realizaci zastřešujících aktivit naplánovaných v místním akčním plánu. Realizované aktivity jsou komplementární s aktivitami škol podporovanými z výzev Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony II.

      Více informací o projektu: www.masvas.cz

       

       

       

       

       

     • Naše škola - naše radost

     • Naše škola – naše radost, to je název projektu, který byl na území Vizovicka a Slušovicka realizován po dobu dvou let (4/2016-3/2018), a do kterého byly zapojeny všechny mateřské a základní školy v území. Projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) byl zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání prostřednictvím spolupráce zřizovatelů s řediteli, ředitelů navzájem a ostatních aktérů věnující se dětem a mládeži. Během těchto dvou let jsme ve spolupráci s řediteli škol a jejich zřizovateli vypracovali dokument, který popisuje aktuální školství a vzdělávání na území Vizovicka a Slušovicka, vytipovali a zpracovali plán činností, které jsou pro rozvoj území prioritní, a které je třeba podporovat v následujících letech. Mimo tyto výstupy jsme se snažili podporovat zvyšování znalostí a dovedností pedagogických pracovníků a dalších osob působících ve vzdělávání. Za dva roky realizace jsme zorganizovali pro zapojené subjekty:

      • 14 seminářů a workshopů zaměřené např. na polytechniku, experimenty v matematice, problémové chování dětí, spolupráci s rodiči apod.

      • 2 výjezdní vzdělávací exkurze do škol v okolí Litovle a Dřevohostic

      • 18 programů pro děti MŠ a žáky 1. a 2. ročníku ZŠ zaměřené na inkluzi, do kterých se zapojilo 260 dětí a 20 pedagogických pracovníků

      • 7 kurzů předlékařské první pomoci, kterých se zúčastnilo více než 80 pedagogických pracovníků a dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží

      Více o projektu (PDF)  

       

       

       

       

       

      • Naše škola - naše radost
      • Naše škola - naše radost
      • Naše škola - naše radost