• Mateřská škola

     • Provoz mateřské školy

     • Provoz mateřské školy probíhá od 6:30 do 16:30 hodin. Provoz je zachován v době podzimních a jarních prázdnin, o hlavních prázninách je mateřská škola otevřena první dva týdny v červenci a poslední týden v srpnu.

      Při sestavování denního programu jsou respektovány vývojové a individuální zvláštnosti dětí, vycházíme z konkrétní situace, z věkového složení třídy, z evaluace a hodnocení.

    • ČasAktivity
     06:30 - 09:45scházení dětí, dopolední blok her na přání dětí, snídaně, přesnídávka, didakticky zaměřené činnosti (zaměření i spontánní učení) ve skupinkách či individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, jazykové chvilky, smyslové hry, tělovýchovná činnost, popřípadě relaxační cvičení, hygiena
     09:45 - 10:00příprava na pobyt venku
     10:00 - 11:30pobyt venku, dle počasí je upravena jeho délka (dřívější nebo pozdější příchod)
     11:30 - 12:00osobní hygiena, oběd
     12:00 - 12:30osobní hygiena, příprava na odpočinek, poslech pohádky či relaxační hudby
     12:30 - 14:00odpočinek, náhradní "nespící" aktivity, péče speciálně pedagogické, logopedické, popřípadě rehabilitační
     14:00 - 14:30osobní hygiena, svačina
     14:30 - 16:30odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených činností
    • Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

     Denní řád je dostatečně pružný, pedagogové reagují na individuální možnosti dětí – vývojové i individuální (tempo dětí, dostatek pomůcek, učební styl), na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování – jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu a relaxace, plně se věnují dětem a jejich vzdělávání, využívají aktivizující a činnostní metody a motivace.