• Dotace a granty

     • Zlínský kraj

     •  

       

       


       

     • Podpora sebeobrany

     • Program: Fond Zlínského kraje - MaS06-22 Podpora sebeobrany žáků na základních školách

      Realizace: 1. 1. 2022 - 31. 1. 2023

      Obdržená dotace: 49 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová

      Charakteristika projektu:

      Cílem projektu je zvýšit aktivní a pasivní schopnost sebeobrany žáků 2. stupně v ZŠ a MŠ Kašava. Účastníci kurzu se seznámí se základními principy bezpečného chování, získají schopnost vyhodnotit a správně vyřešit krizovou situaci a naučí se ovládat praktické prvky fyzické sebeobrany. Dále se díky realizaci projektu u žáků předpokládá zvýšení zájmu o aktivní přístup k pohybu, zdravý způsob života, vhodné trávení volného času, zvýšení psychické odolnosti zátěže.

      Z dotací bude financována realizace vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany se zaměřením na žáky 6.-9. tříd ZŠ a MŠ Kašava. 

      Kurz sebeobrany v 9. třídě - 1. blok

      Kurz sebeobrany v 9. třídě - 2. blok

       

     • Škola v pohodě

     • Program: Fond Zlínského kraje - MRP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování pro rok 2022

      Realizace: 1. 1. 2022 - 31. 1. 2023

      Obdržená dotace: 35 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová

      Charakteristika projektu:

      Cílem projektu je podpora aktivit, které svou činností přispívají k rozvoji a udržení bezpečného klimatu ve škole, a to zejména prostřednictvím preventivních akcí a adaptačních kurzů, které jsou zaměřeny na potřeby konkrétních věkových skupin (od 6 do 15 let) a pedagogů ZŠ. Potřebnost realizace projektu je naléhavá z důvodu častých absencí dětí a pedagogů (karantény, Covid), dlouhého období on-line výuky a z toho plynoucí problémy návratu k prezenční výuce (odluka od kolektivu, trávení volného času u pc apod..).
      Cíle projektu jsou v souladu se strategií rozvoje ZK 2030 a dále doporučenou metodikou MŠMT, ČŠI a Národním pedagogickým institutem, které doporučují školám zvýšit pozornost zaměřenou na primární prevenci a přímo specifikují oblasti na které je potřeba se v primární prevenci zaměřit, a které také vnímáme jako hlavní: zdravý životní styl, duševní hygienu a duševní zdraví obecně, posilování pozitivních a bezpečných vrstevnických kontaktů, řešení konfliktů, upevňování pozitivních rodinných vazeb a režimových prvků během dne i týdne. Dále žáky významně ohrožuje nadměrné a nebezpečné používání internetu (nevhodné sociální sítě a hry, nebezpečí kyberšikany a šikany, sexuálního predátorství, pornografie apod.).

       

     • 26. ročník přespolního běhu Kašavský běh

     • Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-22 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2022

      Realizace: 17. 5. 2022

      Obdržená dotace: 7 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Kateřina Maděrová, Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

      U dětí školního věku je důležité aktivně rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a sportu, který je bude provázet a pozitivně působit na organizmus v období dospělosti. Další cílem meziškolního běhu je zapojit starší žáky do organizace sportovních akcí, čímž se snažíme vychovávat mladou generaci, která v budoucnu bude podobné aktivity samostatně organizovat.

      KAŠAVSKÝ BĚH - FOTOGALERIE

       

     • Vybavení dílen v ZŠ a MŠ Kašava

     • Program: Podpora vybavení dílen v základních školách pro rok 2020

      Realizace: 1. 9. 2020 - 31. 7. 2021

      Obdržená dotace: 97 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Dotace bude využita na nákup dovybavení školních dílen: aku vrtačky, brusky na dřevo, gravírky, vypalovací pera, řezbářská dláta a prodlužovací kabely.

      Nově pořízené vybavení školních dílen doplní současné nástroje a nářadí, které bylo pořízeno v minulých letech. Jedná se především o vybavení pro práci se dřevem, jehož zpracování má v Kašavě dlouholetou tradici.

      Vzdělávací okruhy vycházejí ze školního vzdělávacího programu pro základní školy ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

      Pravidelnou výukou pracovních činností chceme u žáků rozvíjet manuální zručnost a zároveň je motivovat k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

       

     • Obnova dílen v ZŠ a MŠ Kašava

     • Program: Podpora vybavení dílen v základních školách pro rok 2019

      Realizace: 1. 9. 2019 - 31. 7. 2020

      Obdržená dotace: 105 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Dotace byla využita na nákup nezbytného vybavení školních dílen – 15 pracovišť: pracovní stoly, šroubováky, sady vrtáků do kovu, sady vrtáků do dřeva, hrotové pájky, rychloupínací svěrky, svinovací metry, štípací kleště a brusné podložky.

      Nově nakoupené základní vybavení doplní či nahradí současné vybavení školních dílen, které již postupně dosluhuje. Jedná se hlavně o pořízení pracovních stolů, které budou využity ve výuce pracovních činností. Výuka Pracovních činností ve škole probíhá dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jedná se o práci především se dřevem a s kovem.

      Obnovou vybavení dílen a pravidelnou výukou pracovních činností chceme u žáků rozvíjet manuální zručnost a zároveň je motivovat k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol.

       

     • Má-li náš les zdravý být, musíme strom zasadit

     • Program: Fond Zlínského kraje - RP04-20 Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2020

      Realizace: 1. 1. 2020 - 31. 5. 2021

      Obdržená dotace: 61 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková

      Charakteristika projektu:

      Účelem je seznámení žáků prostřednictvím tematické výuky i praktické činnosti s významem lesa, jeho funkcemi z
      hlediska vodohospodářského, environmentálního, ekologického a kulturního.

      Hlavním cílem projektu je v návaznosti na aktivity školy a zpracovaný Školní program EVVO podpořit u dětí rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, které povedou k:

      • poznání vodohospodářské funkce lesa (čištění studánek)
      • poznání environmentální funkce lesa (mapování černých skládek, úklid klestí po těžbě, výsadba stromků)
      • poznání ekologické funkce lesa (protierozní ochrana půdy, ochrana vodních zdrojů, ochrana přírody a chování v lese)
      • poznání sociální a kulturní funkce lesa (uchování krajiny a kulturního dědictví, rekreační funkce)
      • komunikaci mezi dětmi a staršími obyvateli obcí (sběr fotografií dokumentující péči o les našimi předky)

       

      Projekt podpoří propojení školy s místním společenstvím. Budou realizovány aktivity podporující partnerství. Projekt motivuje žáky k aktivní práci v lese, prohlubuje poznání nejbližšího okolí, motivuje žáky k pobytu v přírodě. V návaznosti na projekt "Jdeme na to od lesa- mapujeme řemesla" chceme prohlubovat zájem o region.

      V rámci těchto aktivit se žáci budou podílet na úklidu lesa i na vysazování nových stromků. Pokud si žák zasadí svůj stromek, bude určitě sledovat jeho růst a vývoj se zájmem. Cíle projektu bude dosaženo také prostřednictvím práce žáků ve třídách a v rámci volnočasových aktivit, na společné akci pro rodiče a veřejnost - prezentací poznatků o lese a při vernisáži výstavy fotografií. Rovněž spolupracujeme s LČR, účastníme se Lesní pedagogiky.

      Ve spolupráci se Střední školou nábytkářskou a obchodní v Bystřici pod Hostýnem žáci vyrobí krmítka a budky pro ptáky. Při exkurzi ve škole se budeme snažit v žácích probudit zájem o práci se dřevem a motivovat je při výběru budoucího povolání. Ve spolupráci s obcí a správcem obecních lesů vytipujeme místo pro výsadbu nových stromů. Na jaře a na podzim se zapojíme do úklidových prací. Výstupem bude vytvoření pracovních listů, výstava fotografií, vytvoření baneru, který bude seznamovat návštěvníky lesa s funkcí lesa a vysazení nových stromů.

      Výstupy projektu:

      Pracovní list Přírodní společenstvo + ŘEŠENÍ

      Pracovní list Les + ŘEŠENÍ

       

     • Kašavský běh - 26. ročník

     • Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-20 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2020

      Realizace: 23. 9. 2020

      Obdržená dotace: 11 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

      U dětí školního věku je důležité aktivně rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a sportu, který je bude provázet a pozitivně působit na organizmus v období dospělosti. Další cílem meziškolního běhu je zapojit starší žáky do organizace sportovních akcí, čímž se snažíme vychovávat mladou generaci, která v budoucnu bude podobné aktivity samostatně organizovat.

       

     • Jdeme na to od lesa - poznáváme řemesla

     • Program: Fond Zlínského kraje - RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2019

      Realizace: 1. 1. 2019 - 31. 5. 2020

      Obdržená dotace: 95 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková

      Charakteristika projektu:

      Účelem projektu je seznámení s řemesly v nejbližším okolí, poznání a zachování regionálních tradic, rozvoj manuální zručnosti a orientace žáků na možnost budoucího povolání v rámci regionu.

      Hlavním cílem je v návaznosti na aktivity školy a zpracovaný Školní program EVVO podpořit u dětí rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, které povedou k:

      • poznání a zachování regionálních tradic
      • poznávání řemesel v nejbližším okolí (práce se dřevem řezbář, výroba dřevěného uhlí, výroba dřevěného nářadí, práce s proutím, kovářská výroba, výroba keramiky, zdobení kraslic atd.)
      • návratu k rukodělné práci a zvyšování manuální zručnosti u žáků (zhotovení vlastních výrobků)
      • komunikaci mezi dětmi a staršími obyvateli obcí
      • spolupráci v rodinách                                                                                                                                          

      Výstupem bude vytvoření putovní výstavy, která bude využívána při kulturních akcích pořádaných pro veřejnost v regionu Vizovicka a Slušovicka.

       

       

     • Kašavský běh - 25. ročník

     • Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-19 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2019

      Realizace: 23. 5. 2019

      Obdržená dotace: 9 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

      U dětí školního věku je důležité aktivně rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a sportu, který je bude provázet a pozitivně působit na organizmus v období dospělosti. Další cílem meziškolního běhu je zapojit starší žáky do organizace sportovních akcí, čímž se snažíme vychovávat mladou generaci, která v budoucnu bude podobné aktivity samostatně organizovat.

      25. ročníku Kašavského běhu se zúčastnili žáci ze ZŠ a MŠ Kašava, ZŠ Trnava, ZŠ Slušovice, ZŠ Štípa, ZŠ a MŠ Želechovice a ZŠ Lukov.

      Více informací o Kašavském běhu v rubrice: O škole > Pravidelné aktivity > Kašavský běh.

      FOTOGALERIE

       

       

     • Kašavský běh - 24. ročník

     • Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-18 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2018

      Realizace: 23. 5. 2018

      Obdržená dotace: 9 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

      U dětí školního věku je důležité aktivně rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a sportu, který je bude provázet a pozitivně působit na organizmus v období dospělosti. Další cílem meziškolního běhu je zapojit starší žáky do organizace sportovních akcí, čímž se snažíme vychovávat mladou generaci, která v budoucnu bude podobné aktivity samostatně organizovat.

      Fotogalerie

       

     • Na Valašsku zdravě jíme, podle rad babiček vaříme

     • Program: Fond Zlínského kraje - RP04-17 Podpora ekologických aktivit v kraji pro rok 2017

      Realizace: 1. 4. 2017 - 28. 2. 2018

      Obdržená dotace: 61 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeňka Krmášková

      Charakteristika projektu:

      Hlavním cílem předkládaného projektu je v návaznosti na aktivity školy a zpracovaný Školní program EVVO podpořit u dětí rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání, které povedou k:

      • poznání a zachování regionálních tradic
      • zachování a obnově krajových jídel, včetně zavedení krajových specialit do školní jídelny
      • zpracování kuchařky receptů místních krajových specialit
      • podpoře nakupování u místních zemědělců
      • návratu k využívání tradičních a místních surovin
      • komunikaci mezi dětmi a staršími obyvateli obcí
      • spolupráci v rodinách

      Cíle projektu byly dosaženy prostřednictvím práce žáků ve třídách a v rámci volnočasových aktivit, v rodinách, setkání s partnery projektu a s rodiči, společných akcích pro rodiče a veřejnost.
      Výstupem bylo vydání kuchařky místních krajových receptů a výukového materiálu (pracovního listu). Výstupy byly prezentovány a distribuovány na Rodičovské kavárničce (setkání dětí a veřejnosti s ochutnávkou) a při Vánoční besídce s ochutnávkou, na Farmářském dnu a distribucí kuchařek.

      Regionální kuchařka Zapomenuté recepty našich babiček (PDF)

       

     • Kašavský běh - 23. ročník

     • Program: Fond Zlínského kraje - MaS01-17 Jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu pro rok 2017

      Realizace: 17. 5. 2017

      Obdržená dotace: 7 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Hlavním cílem akce je přispět ke zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny, budovat kladný vztah k pohybu a možnost zažít úspěch a srovnání svých běžeckých dovedností se svými vrstevníky z okolních škol.

      U dětí školního věku je důležité aktivně rozvíjet pozitivní vztah k pohybu a sportu, který je bude provázet a pozitivně působit na organizmus v období dospělosti. Další cílem meziškolního běhu je zapojit starší žáky do organizace sportovních akcí, čímž se snažíme vychovávat mladou generaci, která v budoucnu bude podobné aktivity samostatně organizovat.

      Fotogalerie

       

     • Kašavský běh - 22. ročník

     • Poskytovatel dotace: Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu

      Realizace: květen 2016

      Obdržená dotace: 6 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Naše škola v květnu 2016 zorganizovala tradiční sportovní soutěž Kašavský běh. Jednalo se již o 22. ročník. Této akce se zúčastnili soutěžící z okolních základních škol – Lukova, Zlína-Štípy, Fryštáku, Trnavy, Želechovic, Ratiboře, Slušovic.

      Cílem akce je přispět ke zlepšení fyzické kondice žáků ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny. Materiální vybavení z této dotace by bylo využíváno v budoucnu nejen při dalších ročnících Kašavského běhu, ale i při jiných sportovních akcích, které by škola pořádala pro okolní a partnerské zahraniční školy.

      Reportáž a fotogalerie

       

     • Kašavský běh - 21. ročník

     •  

      Poskytovatel dotace: Fond mládeže a sportu Zlínského kraje - Neinvestiční dotace na podporu jednorázových akcí v oblasti mládeže a sportu

      Realizace: květen 2015

      Obdržená dotace: 7 000 Kč

      Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk

      Charakteristika projektu:

      Cílem akce je přispět ke zlepšení fyzické kondice žáků ve spojitosti s poznáváním okolní krajiny. Materiální vybavení z této dotace by bylo využíváno v budoucnu nejen při dalších ročnících Kašavského běhu, ale i při jiných sportovních akcích, které by škola pořádala pro okolní a partnerské zahraniční školy.