• Dotace a granty

     • Ostatní dotace

     • Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

     • Modernizace odborných učeben v ZŠ a MŠ Kašava

     • Příjemce: Obec Kašava

      Název programu: Integrovaný regionální operační program (47. výzva)

      Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003868

      Období realizace: 

      Dotace: 4 670 166 Kč

      Cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení do 2 odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích.

      Součástí projektu je také budování prvků bezbariérovosti a zkvalitnění konektivity školy.